Πληροφορίες και Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης              

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Γλώσσα: Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν και να παρουσιαστούν στην Ελληνική γλώσσα.

Συγγραφέας-Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Στην υποβολή της περίληψης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την σχετική επικοινωνία (απαραίτ ητη η ορθότητα του e-mail που θα συμπληρωθεί).

Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός χωρίς συντομογραφίες. Ο τίτλος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 25 λέξεις.

Συγγραφείς: Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται   με   πεζούς   χαρακτήρες. Θα πρέπει να επιλέγεται το όνομα του συγγραφέα που θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση με την υπογράμμισή του.

Φορέας: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φορέα προέλευσης κάθε συγγραφέα: (Μονάδα), Τμήμα/Κλινική, Νοσοκομείο, Πόλη ή Τμήμα/Σχολή, Ίδρυμα, Πόλη (π.χ. Αιματολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα).

Κυρίως Κείμενο:

Μέγεθος: Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 400 λέξεις.  Σε περίπτωση υποβολής και πίνακα/διαγράμματος/εικόνας το   κείμενο   δεν θα   πρέπει   να   ξεπερνά τις 350 λέξεις.

Δομή: Η περίληψη θα πρέπει  να ακολουθεί  την παρακάτω δομή:

  • Σκοπός
  • Υλικό-Μέθοδοι
  • Αποτελέσματα
  • Συμπεράσματα

Μορφοποίηση: Κατά την υποβολή του κειμένου της περίληψης Gr Times 11, Bold (Σκοπός, Υλικό- Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα), και στοίχιση πλήρης. (Η τελική μορφοποίηση του κειμένου καθώς θα γίνει από τη γραμματεία του συνεδρίου).

Γράφημα: Μόνο ένα γράφημα (πίνακας/διάγραμμα/φωτογραφία) μπορεί να συμπεριληφθεί   σε κάθε περίληψη. Το μέγεθος του θα αντιστοιχεί σε 50 λέξεις και θα πρέπει να υπολογίζεται εντός του ορίου των 400 λέξεων. Θα πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου εικόνας (επιτρεπόμενες μορφές: jpeg, gif, png).

  • Η υποβολή της περίληψης από τον συγγραφέα – υπεύθυνο επικοινωνίας σημαίνει: Τη γνώση και επιβεβαίωση όλης της συγγραφικής ομάδας για το περιεχόμενο της περίληψης της εργασίας και τη χρήση της. Την έγκριση όλης της συγγραφικής ομάδας για συμπερίληψη της εργασίας σε έντυπες εκδόσεις ή αναρτήσεις του Συνεδρίου στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρίας Κυτταρομετρίας Ροής.

Σημαντικά:

Παρακαλούμε να ελέγξετε πριν την υποβολή της περίληψής σας για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Μετά την υποβολή της περίληψης οποιαδήποτε παρέμβαση δεν είναι δυνατή.

Παρακαλούμε να μην υποβάλετε πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας περίληψης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να μην αξιολογήσει και να απορρίψει περιλήψεις που δεν ακολουθούν τις παραπάνω οδηγίες και κρίνονται ακατάλληλες για παρουσίαση.

Η τελική ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη) των εργασιών θα καθοριστούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν αξιολογήσεως.

Οι περιλήψεις πρέπει να είναι αυθεντικές και πρωτότυπες. Δεν θα γίνονται δεκτές εργασίες που έχουν δημοσιευθεί στο παρελθόν.

Παρακαλούμε να ακολουθηθούν προσεχτικά οι προαναφερόμενες οδηγίες και τα βήματα.

Τρόπος Παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

  • Προφορική Ανακοίνωση
  • Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster)

Θεματικές Κατηγορίες:

  • Βασικής έρευνας
  • Κλινικό-εργαστηριακές μελέτες
  • Ενδιαφέροντα περιστατικά

Επισημαίνεται ότι η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών. Θα ληφθεί υπόψη η πρωτοτυπία της εργασίας και η κλινική προσφορά της.

Αποστολή περιλήψεων

Παρακαλούνται οι συγγραφείς να υποβάλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία στο info@eekx-kb.gr με κοινοποίηση στο konstaeve@yahoo.gr.

Η υποβολή εργασιών θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτημα συμμετοχής στο Συνέδριο ή από τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και αλληλογραφίας του υπευθύνου   προς   την   υπεύθυνο επικοινωνίας της Γραμματείας της Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρομετρίας   Ροής   κ.   Σοφία Κουρμπάση: Τηλ: (+30)210-3645751.

Επιστολή Αποδοχής ή Απόρριψης

Ο συγγραφέας (υπεύθυνος επικοινωνίας) θα λάβει γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για την παρουσίασή της, με ηλεκτρονική επιστολή μέσω e- mail που καταχωρήθηκε κατά τη συμπλήρωση/υποβολή της ηλεκτρονικής εργασίας.